۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 21-2020
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ اسفند
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 21-2020
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 21-2020
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 20-2019
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ مرداد
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 20-2019
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 20-2019
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 19-2018
۱۳۹۶ دوشنبه ۹ بهمن
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال تحصیلی 19-2018
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 19-2018
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 18-2017
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ آبان
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال تحصیلی 18-2017
فهرست نهایی دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع برای سال تحصیلی 18-2017