۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

 

نشست های شورای بین الملل کلان منطقه هشت آمایشی کشور:

 

 

 

عنوان نشست تاریخ برگزاری میزبان نشست هماهنگ کننده نشست
اولین نشست شورای بین الملل کلان منطقه  1395/10/15 دانشگاه علوم پزشکی کرمان دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دومین نشست شورای بین الملل کلان منطقه  1396/03/03 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سومین نشست شورای بین الملل کلان منطقه  1397/02/22 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
چهارمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه  1397/05/29 دانشگاه علوم پزشکی بندر چابهار- ایرانشهر دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پنجمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه  1397/10/22 دانشگاه علوم پزشکی زابل دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ششمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه  1398/03/22 دانشگاه علوم پزشکی بم دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
هفتمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه 1398/05/24 دانشگاه علوم پزشکی بندر چابهار- ایرانشهر دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
هشتمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه 1398/10/11 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نهمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه 1399/05/15 دانشگاه علوم پزشکی کرمان دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دهمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه 1399/08/21 دانشگاه علوم پزشکی کرمان دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
یازدهمین نشست شورای بین الملل کلان منطقه 1399/12/24 دانشگاه علوم پزشکی کرمان دبیرخانه شورای بین الملل کلان منطقه هشت- دانشگاه علوم پزشکی کرمان