۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

اداره اعتباربخشی بین المللی

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان به عنوان دانشگاه پیشرو در کلان منطقه هشت آمایشی کشور همواره ارتقا و بهبود فرآیندها را در اولویت های برنامه ریزی و سیاستگذاری های خود مد نظر داشته است.

اعتباربخشي بعنوان مهم ترين ابزار تضمين كيفيت در حوزه هاي مختلف مانند آموزش عالي و خدمات درماني مطرح است كه به منظور حصول اطمينان از احراز حداقل استانداردهاي قابل پذيرش انجام مي شود. هر چند مدل هاي ارزيابي متعددي براي سنجش كيفيت آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته است، از ميان اين مدل ها مدل اعتباربخشي از پذيرش جهاني برخوردار است و به عنوان مدل ارزيابي اختصاصي آموزش عالي در بسياري از كشورها و دانشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين، دانشگاه خود را موظف می داند به تناسب ماموريت خود نسبت به استانداردسازي خدمات و كسب اعتباربخشي بين المللي متناسب با آن اقدام نمايد.

براساس آنچه در ستاد تضمین کیفیت و اعتباربخشی دانشگاه مصوب گردید، مقرر شد تا ضمن بررسی شاخص های موسسات بین المللی معتبر در حیطه اعتباربخشی ، الگویی بومی سازی شده و فراگیر از کلیه شاخص ها تدوین و بعنوان نقشه راه اعتباربخشی این دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. این شاخص ها در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویایی و توسعه سازمانی تدوین و بعنوان استانداردهای اجرایی به کلیه واحدهای دانشگاه ابلاغ خواهد شد. بدین ترتیب ضمن بهبود خدمات آموزشی ارائه شده به کلیه دانشجویان داخلی و خارجی، آمادگی دانشگاه برای کسب اعتبارنامه بین المللی از سوی هر یک از موسسات خارجی بدست خواهد آمد.

 

 

 

کد پستی  76169-13555
شماره تماس  034-31325806
فکس  034-31325830